Facebook Instagram Youtube

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 

DIVE AND TRAVEL Sp. Z o.o. 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa określają zasady rezerwacji imprez turystycznych, płatności oraz wykonania imprez turystycznych organizowanych przez  DIVE AND TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0001067561, i stanowią integralną część Umowy o udział w imprezie turystycznej (zwanej dalej „Umową”), chyba że Umowa będzie wyraźnie stanowić inaczej. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej jest równoznaczne z akceptacją tych Warunków Uczestnictwa.

 

 1. Spółka pod firmą DIVE AND TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, jest Organizatorem Turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, (Dz.U. 2017 poz. 2361, tekst jednolity), posiadającym numer NIP: 5252978920, wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, nr ewidencyjny 40331, numer wpisu do Rejestru: 2704; dalej jako „Organizator”.

 

II. Zawarcie umowy

 

 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem następuje w momencie podpisania Umowy przez Uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu i przedstawiciela Organizatora oraz dokonanie wpłaty zaliczki lub całej kwoty na poczet imprezy turystycznej. Umowę może podpisać wyłącznie osoba fizyczna która posiada zdolność do czynności prawnych. W przypadku podpisania Umowy przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest potwierdzenie Umowy przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W przypadku imprez zbiorowych Umowę podpisują osoby lub osoba do tego upoważniona, która zawiera Umowę w imieniu własnym i pozostałych Uczestników.

 

 1. Uczestnik, zawierając Umowę w imieniu wszystkich zgłoszonych w umowie uczestników imprezy turystycznej, przyjmuje na siebie odpowiedzialność wywiązania się z warunków Umowy, także przez Uczestników w imieniu których podpisuje Umowę. Uczestnik podpisujący umowę zobowiązuje się również do poinformowania Uczestników imprezy turystycznej o wszystkich szczegółach dotyczących tej imprezy turystycznej.

 

 1. Rezerwacji imprezy turystycznej można dokonać za pośrednictwem e-maila, osobiście lub za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej /. Po dokonaniu rezerwacji na podany w momencie rezerwacji adres mailowy otrzymają Państwo potwierdzenie założenia rezerwacji, zaś w kolejnym e-mailu: opis zarezerwowanej imprezy turystycznej (ofertę), Warunki Uczestnictwa, wzór Umowy, potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej, Program, a także standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej, celem zapoznania się z treścią przesłanych dokumentów. Jednocześnie Uczestnik otrzyma link po kliknięciu którego Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z powyższymi dokumentami i akceptuje je. Uczestnik otrzyma również informację w jakiej formie może dokonać wpłaty zaliczki lub całości kwoty za imprezę turystyczną.

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty rezerwacji dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30 % ceny imprezy turystycznej. Pozostałą kwotę dopłaty do wysokości 100% ceny imprezy, Uczestnik wpłaci nie później niż 60 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku dokonania rezerwacji Imprezy później niż 60 dni przed terminem jej rozpoczęcia, Uczestnik jest zobowiązany wpłacić 100 % Ceny Imprezy w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia rezerwacji. Rezerwacja ważna jest 7 dni od momentu zgłoszenia i wygasa, o ile nie zostanie w tym czasie wpłacona zaliczka lub 100% ceny Imprezy. Za termin dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w otrzymanej wiadomości e-mail. Uczestnik poprzez dokonanie wpłaty zaliczki lub całej kwoty na poczet imprezy turystycznej zawiera umowę o udział w imprezie turystycznej. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest otrzymana przez Uczestnika umowa zawierająca wszelkie istotne dane o zarezerwowanej imprezie turystycznej.

 

 1. Cena Imprezy określona w Umowie może ulec podwyższeniu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej będącej bezpośrednim skutkiem zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście i zejście na ląd w portach oraz lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, Organizator zobowiązuje się powiadomić Uczestnika e-mailem o zmianie ceny oraz uzasadnić podwyżkę wskazując sposób jej obliczenia. W terminie 20 (dwudziestu) dni przed datą rozpoczęcia Imprezy cena ustalona w niniejszej umowie z Uczestnikiem nie może być podwyższona.

 

 

 1. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o przeniesieniu uprawnień i przejściu obowiązków, przysługujących mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków może wiązać się poniesieniem przez Organizatora dodatkowych kosztów, którymi może być obciążony Uczestnik. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. W przypadku Imprezy wymagającej przelotu samolotem rejsowym lub czarterowym, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody przewoźnika lotniczego na zmianę uczestnika oraz po opłaceniu kosztów wynikających z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lotniczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).

 

 1. Organizator jest zobowiązany udzielić Uczestnikowi informacji wymienionych w art. 40 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, przed zawarciem Umowy, w tym dotyczących szczegółowego programu Imprezy, obejmującego główne właściwości świadczonych przez Organizatora usług turystycznych, które znajdują się w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy o udział w imprezie turystycznej.

 

 1. W przypadku zakupu ofert, w których miejscem rozpoczęcia imprezy nie jest Polska, a wymagających przelotu samolotem rejsowym lub czarterowym w miejsce rozpoczęcia imprezy, Organizator może na zlecenie Uczestnika dokonać rezerwacji biletu lotniczego. Organizator nie jest przedstawicielem IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) i nie dokonuje sprzedaży biletów lotniczych. Rezerwacja biletu lotniczego na przelot do miejsca rozpoczęcia się imprezy turystycznej organizowanej przez DIVE AND TRAVEL Sp. z o.o, jest umową zlecenia, w której Uczestnik zleca Organizatorowi dokonanie w jego imieniu rezerwacji biletu lotniczego, a jej postanowienia reguluje na zasadach ogólnych Kodeks Cywilny. Organizator przedstawia Uczestnikowi do akceptacji rezerwację biletu wraz z ceną, terminem wykupu oraz warunkami taryfy lotniczej. Po akceptacji oferty termin wykupu biletu staje się dla Uczestnika wiążący. Czyniąc to Uczestnik akceptuje warunki taryfy lotniczej. Uczestnik może odstąpić od zlecenia Organizatorowi rezerwacji biletu lotniczego i dokonać zakupu biletu lotniczego we własnym zakresie.

 

 1. W przypadku imprez organizowanych przez DIVE AND TRAVEL Sp. z o.o., których miejscem rozpoczęcia jest Polska, przelot rejsowymi lub czarterowymi liniami lotniczymi nie jest składową imprezy turystycznej. Organizator dokonuje na zlecenie klienta rezerwacji biletu lotniczego i przedstawia Uczestnikowi do akceptacji rezerwację biletu wraz z ceną, terminem wykupu oraz warunkami taryfy lotniczej. Po akceptacji całej oferty Imprezy termin wykupu biletu lotniczego staje się dla Uczestnika wiążący. Nie wykupienie w terminie biletu lotniczego na podstawie rezerwacji zaakceptowanej przez Uczestnika stanowi odstąpienie od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

 

 

III. Odpowiedzialność

 

 1. Organizator zobowiązuje się do realizacji Imprezy, zgodnie z jej Programem, zawartym na stronie internetowej / oraz innymi dokumentami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazanymi Uczestnikowi.

 

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w Imprezie. Organizator zobowiązuje się niezwłoczne udzielić stosownej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie Uczestnikowi powrotu do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. W szczególności Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, pomocy w skorzystaniu ze środków porozumienia się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy Uczestnikowi w wysokości nie przewyższającej rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika imprezy turystycznej.

 

 1. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z umową w przypadku, gdy Organizator udowodni, że: winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z  wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu w trakcie trwania imprezy turystycznej,

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę wszelkiego mienia, wartościowych przedmiotów w tym elektroniki, biżuterii, środków pieniężnych w gotówce, kart płatniczych, paszportu, w trakcie trwania imprezy turystycznej.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe podczas nurkowania ze sprzętem powietrznym, w tym chorobę dekompresyjną, urazy ciśnieniowe, trwałe kalectwo i śmierć. Dodatkowo każdy uczestnik Imprezy turystycznej oznajmia na podstawie certyfikatu nurkowego dowolnej federacji, że posiada kwalifikacje do nurkowania ze sprzętem powietrznym, jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, ma obowiązek podpisania dokumentów o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania, wypełni formularz medyczny według stanu faktycznego oraz dokument o zrzeczeniu się odpowiedzialności prawnej wobec organizatora. Jeżeli uczestnik wypełniając dokument medyczny, zatai faktyczny stan zdrowia i spowoduje to wypadek nurkowy lub konieczność udzielenia pomocy poszkodowanemu, Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty ubezpieczenia, a Uczestnik będzie zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia środka transportu i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od Organizatora (odwołanie rejsu przez linię lotniczą,  opóźnienie rejsu które uniemożliwia przesiadkę, awarię środka transportu, warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, strajki itp.). 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wymaganej Wizy do kraju docelowego lub kraju transferowego jeżeli jest wymagana.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak paszportu Uczestnika, brak ważnego paszportu Uczestnika,  zniszczony paszport uniemożliwiający odprawę paszportową lub brak wolnych stron w paszporcie na stemple i wizy wjazdowe i wyjazdowe.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak ważnych szczepień wymaganych do wjazdu na teren danego kraju w tym szczepień przeciwko wirusowi COVID-19

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykrycia u uczestnika objawów COVID-19 i innych chorób wymaganych izolacji lub leczenia, a koszty związane z hospitalizacją, kwarantanną, leczeniem i późniejszym powrotem do kraju są wyłącznie po stronie uczestnika lub Towarzystwa Ubezpieczeniowego w której uczestnik posiada polisę.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zarażenie się podczas wyprawy wirusem COVID-19 i innymi chorobami i nie przysługuje Uczestnikowi z tego tytułu zadośćuczynienie lub zwrot poniesionych kosztów imprezy. 

 

 1. Wszystkie zdarzenia powstałe pod wpływem alkoholu i innych substancji które mogą zaburzać prawidłową ocenę sytuacji i wpływać na błędne decyzje, są podstawą do odmowy wypłaty ubezpieczenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w razie potrzeby hospitalizacji, trwałego kalectwa czy śmierci uczestnika.

 

 1. Organizator lub Osoba prowadząca imprezę turystyczną z ramienia Organizator, w przypadku podejrzenia że uczestnik może być pod wpływem alkoholu, ma prawo zbadać alkomatem uczestnika imprezy turystycznej przed wejściem do wody i na nurkowanie. Jeżeli uczestnik odmówi badania alkomatem, wówczas Organizator lub osoba prowadząca imprezę turystyczną z ramienia Organizator, ma prawo odmówić Uczestnikowi wejścia do wody i na nurkowanie. 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne zniszczenia powstałe na cudzym mieniu z winy Uczestnika lub powstałe w wyniku wandalizmu.

 

 1. Każdy Uczestnik imprezy turystycznej który zamierza nurkować podczas imprezy, ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia nurkowego DAN lub równoważnego, z minimalnym zakresem pakietu „DAN Silver Sport” 

 

 1. Zgodnie z treścią obowiązujących przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do trzykrotności całkowitej ceny imprezy turystycznej wobec każdego Uczestnika. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie, w wyniku niedbalstwa lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji które mogą zaburzać prawidłową ocenę sytuacji i wpływać na błędne decyzje.

 

 

IV. Zmiana umowy, Odwołanie Imprezy

 

 1. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem Imprezy zmuszony jest zmienić główne właściwości usług turystycznych o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. lub proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej, wówczas Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika o treści powyższych zmian umowy  pocztą elektroniczną e-mail, wskazując zmiany oraz ich ewentualny wpływ na cenę Imprezy. 

 

 1. W przypadku o którym mowa w pkt 1 powyżej Organizator może zaoferować Uczestnikowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyżej jakości. Po otrzymaniu takiej propozycji, Uczestnik niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni obowiązany jest pocztą elektroniczną e-mail lub na piśmie poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od zawartej umowy za zwrotem wszystkich wniesionych przez niego opłat, bez obowiązku wniesienia opłat za odstąpienie albo przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną oraz jej cenę w przypadku gdy została Uczestnikowi zaoferowana. Uczestnik, który przyjmie zaproponowane zmiany warunków umowy nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu przyjęcia zmiany. W przypadku gdy zmiana umowy lub zastępcza impreza turystyczna prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Uczestnik jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.

 

 1. Organizator może przed rozpoczęciem imprezy turystycznej dokonać jednostronnie zmiany warunków Umowy w przypadku gdy zmiana ta jest nieznaczna oraz poinformuje o niej Uczestnika w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.

 

 1. Minimalna liczba zgłoszeń, od których jest uzależniona realizacja Imprezy wynosi nie mniej niż 10 osób.

 

 1. Organizator zobowiązuje się do zawiadomienia Uczestnika, za pośrednictwem wiadomości e-mail o odwołaniu Imprezy nie później niż w terminie 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

 

 1. W razie odwołania Imprezy z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych kwot, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

 

 1. Jeżeli Uczestnik nie rozpoczął udziału w Imprezie w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi przejazdu/ przelotu w celu umożliwienia wzięcia udziału w Imprezie.

 

 1. Organizator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu Imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, takich jak w szczególności działania wojenne, poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii/pandemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie, wybuch wulkanu lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w Umowie o udział w imprezie turystycznej oraz jeżeli Organizator powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy.

 

V. Warunki rezygnacji z udziału w Imprezie

 

 1. W każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej/usługi turystycznej Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Uczestnik jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail Organizatorowi. Za datę skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony przyjmują dzień doręczenia oświadczenia Organizatorowi.

 

 1. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy lub nie rozpoczęcia Imprezy z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z zapłaconej przez Uczestnika ceny za Imprezę/usługę turystyczną.

 

 1. Organizator wskazuje, iż standardowo rzeczywiste koszty odstąpienia od umowy kształtują się następująco, w zależności od terminu odstąpienia:

 

 

 1. 30% ceny Imprezy przy odstąpieniu od 180 dni do 90 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy
 2. 50% ceny Imprezy przy odstąpieniu od 90 dni do 60 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy
 3. 100% ceny Imprezy przy odstąpieniu w okresie od 59 do 30 dni lub później (najpóźniej w dniu wyjazdu) przed datą rozpoczęcia Imprezy

 

 1. Zwrot kosztów pomniejszony o kwotę rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej nastąpi po wpłynięciu do Organizatora pisemnej rezygnacji z Imprezy, przesłanej w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail.  

 

 1. W przypadku przerwania Imprezy przez Uczestnika w trakcie jej trwania, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, równowartość części niewykorzystanych świadczeń odpowiadających wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez Organizatora nie będzie zwracana Uczestnikowi. 

 

 1. Uczestnik ma możliwość dodatkowego ubezpieczenia się od "Kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie" z przyczyn losowych, w szczególności takich jak nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba, śmierć osoby bliskiej. Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne u Organizatora zawierającego Umowę z Uczestnikiem oraz na stronie internetowej ubezpieczyciela: www.signal-iduna.pl

 

VI. Reklamacje oraz Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, Platforma ODR

 

 1. Jeżeli w trakcie trwania Imprezy Uczestnik stwierdzi niezgodność wykonywania usługi turystycznej z Umową lub inne niedogodności utrudniające mu udział w imprezie, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie niezwłocznie wykonawcę usługi (w przypadku rejsu będzie to kierownika rejsu lub armator łodzi, w przypadku resortów i hoteli - recepcję hotelową lub managera Centrum Nurkowego), oraz Organizatora lub pilota (opiekuna z ramienia Organizatora). 

 

 1. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub przesyłką pocztową do Organizatora Imprezy turystycznej na adres: DIVE AND TRAVEL Sp. Z o.o.  z siedzibą przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub adres e-mail: adrian|dive-away.pl| |biuro|dive-away.pl  w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Reklamacja powinna zawierać wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie żądania Uczestnika. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.

 

 1. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) oraz ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Organizator został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Uczestnik (Konsument) będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Uczestnika (Konsumenta) skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Organizator nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Organizatora pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w w/w. sposób. Organizator nie uczestniczy aktualnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów. Niezależnie od powyższego, Organizator deklaruje, że podejmuje starania, aby wszelkie ewentualne spory z Klientami rozwiązywać polubownie.

 

 1. Ponadto Organizator informuje, że  podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa). Więcej informacji na www.wiih.org.pl 

 

 

VII. Ubezpieczenie uczestników podczas trwania imprezy turystycznej

 

 1. Na mocy zawartej pomiędzy Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204) przy ulicy Siedmiogrodzkiej 9 oraz DIVE AND TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, umowy generalnej ubezpieczenia, każdy Uczestnik zagranicznej imprezy turystycznej organizowanej przez DIVE AND TRAVEL Sp. z o.o., zgłoszony do Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i kosztów leczenia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w załączniku do Umowy o udział w imprezie turystycznej

 

 1. Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczani w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., na kwotę 100.000 EUR od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz do 40.000 EUR od kosztów leczenia. Szczegóły ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

 1. Organizator – DIVE AND TRAVEL Sp. z o.o., rekomenduje Uczestnikom imprez turystycznych wykupienie dodatkowego ubezpieczenia w szerszym zakresie niż podstawowe, stosownie do oferty ubezpieczycieli dostępnej u Organizatora lub niezależnie od Organizatora w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie.

 

 1. Wszyscy Uczestnicy imprez organizowanych przez DIVE AND TRAVEL Sp. z o.o., podczas których odbywać będą się nurkowania, muszą posiadać ważne ubezpieczenie DAN (Divers Alert Network) lub równoważne. Brak ważnego ubezpieczenia nurkowego może być podstawą odmowy realizacji Imprezy i traktowane jest jak odstąpienie od Umowy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

 

 1. Uczestnik ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 

 1. Uczestnik zawierając Umowę oświadcza za siebie i za innych uczestników Imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem Umowy o udział w imprezie turystycznej otrzymał: Ogólne Warunki Uczestnictwa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeniowe, stanowiące załącznik do Umowy. 

 

 1. Uczestnik zawierając Umowę zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi na adres e-mail: biuro|dive-away.pl| |biuro|dive-away.pl , najpóźniej w terminie 7 dni po zawarciu Umowy listy uczestników podlegających zgłoszeniu do ubezpieczyciela. Lista powinna zawierać dane uczestników w szczególności: imię, nazwisko, datę urodzenia lub Pesel, adres zamieszkania. 

 

 

VIII. Obowiązki współdziałania Uczestnika

 

 1. Każdy Uczestnik obowiązany jest współdziałać z Organizatorem w celu prawidłowego wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej, w szczególności Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wskazówek i zaleceń porządkowych przedstawicieli i opiekunów reprezentujących Organizatora, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu lub innym miejscu postoju (w tym obejmującego nocleg) oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek. W przypadku braku wyraźnych instrukcji ze strony Organizatora dotyczących miejsca i terminu spotkania, obowiązuje zasada obecności na 3 godziny przed odlotem samolotu, wg danych podanych Uczestnikowi w bilecie lotniczym.

 

 1. Każdy Uczestnik biorący udział w imprezie powinien posiadać w miejscu rozpoczęcia imprezy ważny dokument tożsamości uprawniający Uczestnika do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami kraju docelowego i krajów tranzytowych - dowód osobisty (jeżeli jest dopuszczony) lub paszport, który zachowuje ważność co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z kraju docelowego oraz posiada jedną wolną stronę lub więcej jeżeli tak stanowią przepisy krajów docelowych, wizy jeżeli są wymagane. Uczestnik ma obowiązek odpowiednio wcześniej zapewnić sobie we własnym zakresie wymagane dokumenty.

 

 1. Uczestnik obowiązany jest do zawiadomienia Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie trwania imprezy turystycznej. W celu sprawnego przebiegu imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota grupy, przestrzegać punktualności oraz informować pilota o zamiarze oddalenia się od grupy. 

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany sprawdzić wymagania zdrowotne dotyczące udziału w imprezie turystycznej oraz sprawdzić stan swojego zdrowia bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W imprezie turystycznej oferowanej przez Organizatora mogą brać udział wyłącznie osoby, których stan zdrowia spełnia wymagania do udziału w danej imprezie i nie wskazuje na to, żeby istniały ewentualne przeciwwskazania zdrowotne do udziału w imprezie turystycznej. 

 

 1. Uczestnik obowiązany jest do podpisania w przypadku rejsu nurkowego dokumentu typu „Waiver"  określającego warunki uprawiania nurkowania przez Uczestnika rejsu nurkowego oraz warunki dotyczące odbycia się rejsu nurkowego wraz z ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki rejsów nurkowych, bezwzględnie wymagany przez właścicieli łodzi nurkowych.

 

 1. Uczestnik obowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych obowiązujących na terenie krajów, gdzie odbywa się impreza turystyczna, a także do wykonania wszelkich szczepień wymaganych do wjazdu na teren danego kraju.

 

 1. Uczestnik obowiązany jest do posiadania ważnych uprawnień nurkowych, jeżeli Uczestnik ma zamiar wykonywać nurkowania, do posiadania ważnego ubezpieczenia nurkowego, jeżeli Uczestnik ma zamiar wykonywać nurkowania.

 

 1. Na pokładzie łodzi Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrej praktyki morskiej i wykonywania wszelkich poleceń kapitana jednostki. Uczestnik rejsu nurkowego, z racji szczególnych warunków w jakich odbywa się Impreza oraz uprawiania podczas imprezy nurkowań ze sprzętem powietrznym, zobowiązany jest, przed przystąpieniem do rejsu, do podpisania klauzuli „waiver” - dokumentu potwierdzającego zrozumienie standardów i procesu bezpiecznego nurkowania, przyjęcie na siebie odpowiedzialności za nurkowania i zrzeczenie się odpowiedzialności wobec organizatora oraz armatora, oświadczenie co do stanu zdrowia oraz umiejętności, wymaganej przez właściciela łodzi.

 

 1. Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż może zostać niewpuszczony na pokład łodzi w przypadku odmowy podpisania takiej klauzuli. W takim przypadku winę za niezgodność usługi turystycznej z Umową ponosi Uczestnik, a Organizator nie jest zobowiązany do odszkodowania lub zadośćuczynienia wobec Uczestnika. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż klauzule „Waiver” są w języku angielskim i oświadcza, iż rozumie wszystkie zawarte w niej postanowienia. Przysięgłe tłumaczenie klauzuli „Waiver” dostępne jest na stronie internetowej / 

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia szkód i zniszczeń sprzętu, wyrządzonych przez siebie. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa są zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, (Dz.U. 2017 poz. 2361, tekst jednolity). 
 2. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny.

 

Niniejsze warunki obowiązują dla umów zawartych od dnia 01.05.2023 roku