Facebook Instagram Youtube

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Dive Away zwane dalej Warunkami Uczestnictwa, stanowią integralną część Umowy Zgłoszenia, zwanej dalej Umową. Podpisanie Umowy jest równoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa.
 2. Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w imprezach organizowanych przez Dive Away sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, zwaną dalej Dive Away, a także odnoszą się do Umów zawartych na pojedyncze świadczenie turystyczne
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje związane z tym ryzyko, iż nurkowanie jest sportem ekstremalnym. Udział w imprezie która jest rejsem nurkowym lub udział w imprezie gdzie w programie jest nurkowanie wymaga posiadania odpowiednich uprawnień nurkowych oraz indywidualnego ubezpieczenia nurkowego, a także podpisania dodatkowych dokumentów, o których mowa w dalszej części umowy.
 4. Terminy użyte oznaczają:
  • Ustawa – ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm.
  • Impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną,
  • Wyprawa – impreza turystyczna której organizatorem jest Dive Away
  • Umowa – umowa na imprezę turystyczną lub pojedyncze świadczenie turystyczne. Umowa określa składniki imprezy turystycznej.
  • Uczestnik - osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową
  • Rejs nurkowy – rejs na statku podczas którego Uczestnicy mogą odbywać nurkowania
  • Waiver – specyficzna klauzula zawierająca warunki uprawiania nurkowania przez uczestnika rejsu nurkowego oraz warunki dotyczące odbycia się rejsu nurkowego wraz z ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki rejsów nurkowych, bezwzględnie wymagana przez właścicieli łodzi nurkowych.
  • Nurkowanie – przebywanie pod wodą osób z uprawnieniami do nurkowania ze sprzętem do nurkowania na obiegu otwartym, w limitach nurkowania rekreacyjnego

II. Zawarcie umowy

 1. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszająca, posiadająca zdolność do zawierania umów cywilno – prawnych oraz inne osoby wpisane przez osobę zgłaszającą.
 2. W przypadku osoby niepełnoletniej wyjeżdżającej bez rodziców i zgłaszającej swój udział w imprezie niezbędne jest pozwolenie pisemne rodziców oraz poświadczenie notarialne zgodności podpisu
 3. Uczestnik osobiście podpisuje Umowę, a w przypadku zamówień zbiorowych Umowę podpisuje Uczestnik zgłaszający - osoba upoważniona do reprezentowania pozostałych Uczestników. Zawarcie Umowy następuje w chwili podpisania jej przez Uczestnika i przedstawiciela Dive Away oraz po wpłaceniu I raty zaliczki w wysokości i terminie wskazanej na Umowie. Nie wpłacenie zaliczki w terminie i wysokości podanej na Umowie uznaje się za odstąpienie od Umowy.
  Formularz Umowy można pobrać ze strony www.dive-away.pl. Umowa może być wypełniona poza siedzibą Dive Away, w takim przypadku musi zostać przesłana faksem, pocztą elektroniczną (skan) lub listem do siedziby Dive Away.
 4. Rodzaj świadczeń, ich zakres określony w treści aktualnych katalogów, na stronie internetowej www.dive-away.pl lub ofercie, stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy. Przed zawarciem Umowy Dive Away zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie opisów i danych zawartych na stronie internetowej w katalogach lub ofercie, o czym Uczestnik zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy.
 5. Uczestnik, po zapoznaniu się z ofertą Dive Away dostępną w aktualnym katalogu lub na stronie www.dive-away.pl oraz z chwilą wypełnienia i podpisania Umowy, składa Dive Away ofertę zawarcia umowy o imprezę turystyczną lub pojedyncze świadczenie turystyczne. Zgłoszenie odbywa się na oficjalnym druku Umowy, podpisany druk należy przesłać niezwłocznie do Dive Away.
 6. Rezerwacja miejsca na imprezie organizowanej przez Dive Away następuje po wpłaceniu I raty zgodnie z warunkami podanymi na Umowie. Nie dokonanie płatności podanych w Umowie stanowi rezygnację z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Dive Away.
  Szczegółowe zasady płatności oraz zasady zwrotu wpłaconych zaliczek każdorazowo znajdują się w Umowie.
 7. Wpłaty mogą być dokonywane gotówką lub na podane poniżej konto bankowe. Kwoty podane w walutach obcych należy wpłacać w złotych po uprzednim przeliczeniu wg kursu sprzedaży dewiz Citi Handlowy SA obowiązującego w dniu wpłaty. Na formularzu przelewu lub wpłaty należy wpisać termin imprezy i nazwiska Uczestników.
  Beneficjent: Dive Away sp. z o.o.
  Citibank, nr konta: 94 1030 0019 0109 8503 0013 9231

III. Usługi, ceny ich określenie i zmiana

 1. Rodzaj i zakres świadczeń w ramach imprezy turystycznej określany jest w oparciu o treść oferty zawartej na stronie www.dive-away.pl. Dane te są dla Dive Away zasadniczo wiążące, ale nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przed zawarciem Umowy Dive Away zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych zawartych na stronie www.dive-away.pl, o czym Uczestnik zostanie poinformowany przed dokonaniem rezerwacji.
 2. Cena imprezy ustalana jest indywidualnie dla każdej imprezy i podana jest na Umowie. Usługi składające się na imprezę turystyczną każdorazowo określane są w Umowie.
  Ceny imprez nie obejmują opłat paszportowych, wizowych, bankowych, celnych, dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce zbiórki i z powrotem oraz usług indywidualnie zamawianych podczas pobytu za granicą, jak wycieczki lokalne (fakultatywne), serwis hotelowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, bagażowe, opłat bankowych i prowizji firm trzecich związanych z transakcjami płatności, opłat za nadbagaż itp.
 3. Dive Away zastrzega sobie możliwość zmiany, oferowanej i poświadczonej w dokumentach podróży, ceny imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, Dive Away każdorazowo zobowiązane będzie udokumentować wpływ na podwyższenie ceny, jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut.
 4. Przy podwyżkach cen przekraczających 10% ustalonej z Uczestnikiem ceny, Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
 5. W przypadku zakupu ofert w których miejscem rozpoczęcia imprezy nie jest Polska, a wymagających przelotu samolotem rejsowym w miejsce rozpoczęcia imprezy, Dive Away może na zlecenie klienta dokonać rezerwacji biletu lotniczego. Dive Away nie jest przedstawicielem IATA i nie dokonuje sprzedaży biletów lotniczych.
  Rezerwacja biletu lotniczego na przelot do miejsca rozpoczęcia się imprezy turystycznej organizowanej przez Dive Away, jest umową zlecenia, w której Uczestnik zleca Dive Away dokonania w jego imieniu rezerwacji biletu lotniczego, a jej postanowienia reguluje na zasadach ogólnych Kodeks Cywilny. Dive Away przedstawia klientowi do akceptacji rezerwację biletu wraz z ceną ,terminem wykupu oraz warunkami taryfy lotniczej. Po akceptacji oferty termin wykupu biletu staje się dla Klienta wiążący. Czyniąc to Uczestnik akceptuje warunki taryfy lotniczej. Uczestnik może odstąpić od zlecenia Dive Away rezerwacji biletu lotniczego i dokonać zakupu biletu lotniczego we własnym zakresie.
 6. W przypadku imprez organizowanych przez Dive Away, których miejscem rozpoczęcia jest Polska, przelot rejsowymi liniami lotniczymi nie jest składową imprezy turystycznej. Dive Away dokonuje na zlecenie klienta rezerwacji biletu lotniczego i przedstawia Uczestnikowi do akceptacji rezerwację biletu wraz z ceną, terminem wykupu oraz warunkami taryfy lotniczej. Po akceptacji całej oferty imprezy termin wykupu biletu lotniczego staje się dla Uczestnika wiążący. Nie wykupienie w terminie biletu lotniczego na podstawie rezerwacji zaakceptowanej przez Uczestnika stanowi odstąpienie od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Dive Away.

IV. Realizacja Umowy

 1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest:
  • podpisanie Umowy oraz
  • uiszczenie w terminie wszystkich płatności podanych w Umowie
  • wykupienie biletu lotniczego według rezerwacji zaakceptowanej przez Uczestnika
  • podpisanie dokumentów typu „Waiver” w przypadku rejsów nurkowych
 2. Dive Away zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn od niego niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, zbyt mała liczba uczestników). W takim wypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych na rzecz Dive Away kwot z tytułu realizacji Umowy w pełnej wysokości. Uczestnik przyjmuje niniejszym do wiadomości i nie wnosi sprzeciwu, że z tytułu odwołania imprezy nie przysługuje Uczestnikowi jakiekolwiek odszkodowanie.
 3. Dive Away nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji: nie dotarcie przez Uczestnika na miejsce rozpoczęcia imprezy, dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości rejsu, zatrzymanie Uczestnika przez organy ścigania, nagłe zachorowanie Uczestnika nie pozwalające na dalsze jego uczestnictwo w imprezie, nie podpisanie dokumentu typu „Waiver”,
 4. Dive Away nie dokonuje zwrotu wartości niewykorzystanych świadczeń.
 5. Jeżeli w trakcie trwania imprezy decyzją Dive Away nastąpiła zmiana programu imprezy, Dive Away zobowiązany jest do zorganizowania świadczeń zastępczych o podobnym standardzie. W przypadku ich otrzymania Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata.
 6. W przypadku braku możliwości zorganizowania świadczeń zastępczych o których mowa w pkt. 4.5. Uczestnikowi zostanie dokonany zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń.
 7. Uczestnik ma prawo wziąć ze sobą 2 sztuki bagażu o łącznej wadze nieprzekraczającej 20 kilogramów oraz bagaż podręczny do 5 kilogramów. Nadbagaż podlega opłacie według obowiązującej taryfy przewozowej danego przewoźnika. Jednocześnie w przypadku imprezy z udziałem transportu lotniczego - żadna sztuka bagażu nie może przekroczyć wagi 32 kg /nawet w przypadku opłacenia nadbagażu/.

V. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Dive Away zaleca zawarcie przez Uczestnika umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w imprezie turystycznej.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym momencie, przed rozpoczęciem imprezy.
 3. Za datę wypowiedzenia Umowy przyjmuje się:
  • dzień wpływu pisemnego oświadczenia do Dive Away.
  • dzień nie wykonania przez Uczestnika czynności określonych Umową, a w szczególności nie uiszczenie w terminach płatności podanych w Umowie Zgłoszeniu oraz nie przekazania podpisanego dokumentu typu Waiver
 4. W przypadku wypowiedzenia przez Uczestnika Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Dive Away, Dive Away dokonuje potrąceń z dokonanych wpłat na warunkach podanych na Umowie.
 5. Uczestnik wypowiadający Umowę zobowiązany jest do zapłaty rzeczywistych kosztów swojej rezygnacji, na które składają się koszty administracyjne, koszty rozmów telefonicznych, opłat bankowych, kar umownych wobec kontrahentów i bezzwrotnych zaliczek.
 6. Zwrot kosztów zakupionych przez Uczestnika biletów lotniczych na trasach rejsowych, odbywa się na warunkach linii lotniczych od których zakupiony został bilet i uzależniony jest od rodzaju taryfy.
 7. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
 8. Zwroty zaliczek kwot podanych w walutach obcych, a wpłaconych w złotych po przeliczeniu według zasad określonych w pkt. 2.7, dokonuje się w złotych, po takim samym kursie jak użyty do ustalenia równowartości w złotych według zasad określonych w pkt. 2.7.

VI. Ubezpieczenie

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Dive Away zawiera dla wszystkich Uczestników ubezpieczenie:
  KOSZTY LECZENIA - do 20 000 EUR
  NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - do 20 000 PLN
 2. Dive Away zaleca zawarcie przez Uczestnika umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w imprezie turystycznej.
 3. Wszyscy Uczestnicy imprez organizowanych przez Dive Away, podczas których obywać będą się nurkowania, muszą posiadać ważne ubezpieczenie DAN lub równoważne. Brak ważnego ubezpieczenia nurkowego może być podstawą odmowy realizacji świadczenia i traktowane jest jak odstąpienie od Umowy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Dive Away.

VII. Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik obowiązany jest:
  1. do posiadania paszportu, który zachowuje ważność co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z kraju docelowego oraz posiada jedną wolną stronę lub więcej jeżeli tak stanowią przepisy krajów docelowych, wizy, jeśli jest wymagana
  2. do zawiadomienia Dive Away o zmianie nazwiska, adresu lub wymianie paszportu
  3. do zgłoszenia się w podanym przez Dive Away terminie w miejscu rozpoczęcia imprezy, w przypadku braku wyraźnych instrukcji ze strony Dive Away dotyczących miejsca i terminu spotkania, obowiązuje zasada obecności na 2 godziny przed odlotem samolotu, wg danych podanych Uczestnikowi w bilecie lotniczym.
  4. do przestrzegania instrukcji i przepisów związanych z realizacją imprezy, ustalonych przez Dive Away, linie lotnicze lub przewoźnika.
  5. do podpisania w przypadku rejsu nurkowego dokumentu typu „Waiver”.
  6. do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych obowiązujących na terenie krajów gdzie odbywa się impreza turystyczna.
   Aktualny informacje i ostrzeżenia dla podróżnych znajdują się na stronie MSZ: www.msz.gov.pl
   Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień oraz będzie obciążony kosztami wynikającymi z niezastosowania się do ww. przepisów.
  7. do uzyskania we własnym zakresie wszystkich wiz niezbędnych do wjazdu lub przejazdu przez dany kraj,
  8. do wykonania wszelkich szczepień wymaganych do wjazdu na teren danego kraju,
  9. do posiadania ważnych uprawnień nurkowych, jeżeli Uczestnik ma zamiar wykonywać nurkowania,
  10. do posiadania ważnego ubezpieczenia nurkowego, jeżeli Uczestnik ma zamiar wykonywać nurkowania.
   Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zarządzeń pilotów, instruktorów, kapitanów, obsługi naziemnej lotnisk, personelu pokładowego na statkach morskich i powietrznych, urzędników służb celnych, granicznych i ochrony lotnisk.
   Naruszenie powyższych postanowień może skutkować odmową dalszego świadczenia usługi bez prawa zwrotu kosztów imprezy i powrotu do miejsca zamieszkania.
 2. Niedopełnienie warunków z pkt 7.1. powoduje niemożność dochodzenia zwrotu uiszczonej opłaty za imprezę w jakimkolwiek zakresie.
 3. Cisza nocna w obiektach, hotelach i środkach transportu obowiązuje od godz. 22 do 6 rano, chyba że regulamin obiektu lub środka transportu postanawia inaczej.
 4. Na pokładzie łodzi uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasada dobrej praktyki morskiej i wykonywania wszelkich poleceń kapitana jednostki.
 5. Uczestnik rejsu nurkowego, z racji szczególnych warunków w jakich odbywa się impreza oraz uprawiania podczas imprezy nurkowań, zobowiązany jest, przed przystąpieniem do rejsu, do podpisania klauzuli („waiver’ - dokumentu potwierdzającego przyjęcie na siebie odpowiedzialności za nurkowania, oświadczenie co do stanu zdrowia oraz umiejętności) wymaganej przez właściciela łodzi. Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż może zostać nie wpuszczony na pokład w przypadku odmowy podpisania takiej klauzuli. W takim przypadku Dive Away nie podnosi odpowiedzialności za niezrealizowanie przedmiotu Umowy i nie jest zobowiązany do zwrotu żadnych kosztów poniesionych przez Uczestnika.
  Uczestnik przyjmuje niniejszym do wiadomości, iż klauzule o których mowa w pkt. 7.5 są w języku angielskim i oświadcza, iż rozumie wszystkie zawarte w niej postanowienia. Przysięgłe tłumaczenie klauzuli dostępne jest na stronie internetowej www.dive-away.pl.
 6. Uczestnik odbywa nurkowania na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia szkód i zniszczeń sprzętu, wyrządzonych przez siebie. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 8. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy uczestnik ma prawo pisemnie zażądać przejęcie jego praw i obowiązków wynikających z Umowy przez osobę trzecią. Opłata manipulacyjna za przelanie praw i obowiązków na inną osobę. wynosi 500 zł. Uczestnik wstępujący w prawa i obowiązki poprzedniego uczestnika, ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, a także posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do uczestniczenia w imprezie, w szczególności do posiadania paszportu, który zachowuje ważność co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z kraju docelowego oraz posiada jedną wolną stronę lub więcej jeżeli tak stanowią przepisy krajów docelowych, wizy, jeśli jest wymagana, obowiązkowe szczepienia wymagane na danym obszarze, ubezpieczenie nurkowe itp. W przeciwnym razie uznaje się to za wypowiedzenie Umowy z winy uczestnika wstępującego.
  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przepisy dotyczące przewozu lotniczego na lotach rejsowych wykluczają przelanie praw i obowiązków z biletów lotniczych na osobę trzecią.

VIII. Odpowiedzialność Dive Away

 1. Dive Away ponosi kontraktową odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do kwoty rzeczywistej szkody pod warunkiem ich udokumentowania w sposób określony przepisami prawa cywilnego.
 2. Dive Away nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony, zniszczony lub skradziony bagaż w trakcie imprezy turystycznej.
 3. Dive Away ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest:
  1. działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, w tym w szczególności nie przedłożeniem wymaganych Umową lub niniejszymi Warunkami Uczestnictwa podpisanych dokumentów lub nie spełnieniem obowiązków o których mowa w pkt. 7.1 niniejszych Warunków,
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu warunków imprezy turystycznej, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć
  3. niewykonania lub nienależytego wykonania usług przewozu lotniczego na trasach rejsowych, które podlegają osobnym przepisom dotyczących przewoźników lotniczych,
  4. siłą wyższą, a w szczególności nieprzewidzialnymi warunkami pogodowymi, uniemożliwiającymi odbycie rejsu nurkowego bez narażenia życia i zdrowia Uczestników, działaniami wojennymi na terenach krajów, gdzie odbywa się impreza turystyczna lub podróż, aktami terroru, zmianami przepisów wizowych na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
   Wyłącznie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie zwalnia Dive Away od obowiązku udzielania w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.
   Uczestnik obowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Dive Away o nienależytym wykonaniu Umowy, a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód
 4. Dive Away nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia wizy przez placówki konsularne państw, do których nie obowiązuje ruch bezwizowy oraz za odmowę zgody na wjazd przez służby graniczne państw, w których ostateczną decyzję o przekroczeniu granicy podejmują miejscowe służby imigracyjne a także za opóźnienie w wydaniu przez placówkę dyplomatyczną wizy, o której mowa wyżej chyba, że opóźnienie to można przypisać Dive Away.
 5. W wypadku rejsów nurkowych, trasa rejsu może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. Ostateczną decyzję co do przebiegu trasy podejmuje kapitan. Zmiana trasy rejsu nurkowego w wyniku warunków atmosferycznych nie jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.
 6. Dive Away nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika stracone przez niego lub zniszczone w trakcie trwania imprezy.
 7. Dive Away ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy, jaką Uczestnik wniósł na rzecz Dive Away.
 8. Dive Away nie ponosi odpowiedzialności i nie dokonuje zwrotu za bilety lotniczego na trasach rejsowych nie wykorzystane przez Uczestnika. Zwroty cen biletów lotniczych regulowane są przez warunki taryfy zakupu biletu lotniczego i ustalone przez przewoźnika lotniczego.
 9. Dive Away nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykonane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 10.  Dive Away jest uprawniony do spełnienia w miejsce wadliwego świadczenia innego świadczenia, mającego równą lub wyższą wartość.

IX. Odpowiedzialność linii lotniczych, przewoźnika

 1. Loty samolotem podlegają warunkom zawartym w Konwencji Warszawskiej z 1929 roku oraz zmianom i aneksom do umów międzynarodowych. Reklamacje dotyczące zaginięcia lub uszkodzenia przewożonych bagaży należy składać w formie pisemnej w biurze linii lotniczych. Termin składania reklamacji wynosi 7 dni od daty stwierdzenia zaginięcia lub uszkodzenia. W powyższym przypadku Dive Away nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż.
 2. W dniu wylotu Uczestnicy są zobowiązani stawić się na lotnisku najpóźniej na 2 godziny przed wylotem, jeżeli nie otrzymali innej informacji od Dive Away. W dniu wyjazdu autokarem Uczestnicy są zobowiązani stawić się na stanowisku odjazdu autokaru na pół godziny przed jego odjazdem.
 3. Ilość bagażu, który można zabrać do samolotu oraz dopłaty za nadbagaż są każdorazowo określane w zależności od linii lotniczych jakimi podróżuje Uczestnik.

X. Reklamacje

 1. W przypadku nie wykonania , bądź nienależytego wykonania Umowy przez Dive Away , uczestnikom przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Reklamacje związane z zakwaterowaniem , wyżywieniem oraz z programem wyjazdu należy zgłaszać niezwłocznie podczas pobytu do organizatora.
 3. W przypadku imprez indywidualnych podczas których nie przewiduje opieki polskiego pilota/rezydenta, Uczestnik zobowiązany jest to niezwłocznego powiadomienia Organizatora o problemach w realizacji świadczenia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Dive Away przyjmuje reklamacje w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy.
 5. Podstawę do jej rozpatrzenia stanowi pisemna reklamacja, przesłana listem poleconym na adres Dive Away. Bez spełnienia powyższych warunków reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
 6. Dive Away ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Termin może być wydłużony o kolejne 30 dni w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień lub świadczeń zastępczych u kontrahenta zagranicznego.
 7. W przypadku braku pisemnej odpowiedzi Dive Away ww terminach reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść klienta.
 8. Dive Away, w przypadku uznania reklamacji ma obowiązek zwrotu uznanych kwot w ciągu 60 dni od daty uznania reklamacji.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Składając ofertę zawarcia Umowy Klient wyraża zgodę , a działając w imieniu osób trzecich przekazuje ich zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia, 1997r. (tekst. jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
 2. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA nie narusza ważności pozostałych postanowień.
 3. Wszelkich zmian w Umowie należy dokonywać pisemnie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie a w razie braku porozumienia, przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce siedziby Dive Away.
 5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych lub Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelką korespondencję związaną z Umową należy kierować na adres:
  Dive Away sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Warunki Uczestnictwa obowiązują od 01.01.2016.